Brochure voor kerken ter inspiratie voor Scheppingsperiode 2023

Inspiratiegids ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’

Voor kerken is er nieuw aanbod beschikbaar om de jaarlijkse Scheppingsperiode te vieren. In deze periode van 1 september t/m 4 oktober ligt de focus op ‘alles wat ademt en leeft’. Daarvoor heeft de Laudato Si’ Alliantie Nederland samen met Ecokerk in Vlaanderen allerlei bezinnende en verbindende ideeën verzameld in een inspiratiegids, inclusief liturgieën voor de zondagse vieringen.

Zeven Laudato Si’-doelen

1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en over te schakelen naar hernieuwbare energie, inspanningen doen om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen, de toegang tot zuiver water voor iedereen te verzekeren, enz.

2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van alle leven op aarde, en van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen die riskeren in slavernij terecht te komen, enz.

3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen, divesteren uit fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz.

4. Een eenvoudige levensstijl: een sober gebruik van materialen en energie, het vermijden van plastic voor eenmalig gebruik, overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van vleesconsumptie, meer gebruik maken van het openbaar vervoer en vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz.

5. Ecologische opvoeding: het herdenken en herontwerpen van leerplannen, de hervorming van onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren van ecologisch bewustzijn en actie, het bevorderen van ecologische keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz.

6. Ecospiritualiteit: het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke wereld aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van scheppingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming, enz.

7. Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak: bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen, enz.

 

(Bron: Inspiratiegids Scheppingsperiode 2023)

Verbinding met de natuur en de armen brengt ons dichter bij onze Schepper

~ Bisschop Gerard de Korte

De ideeën en gebeden in de inspiratiegids hebben als thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’. Ze zijn bedoeld om te gebruiken tijdens vieringen en bij  activiteiten in kerken en parochie tijdens de Scheppingsperiode. “Het herstel van verbinding met de natuur en de armen van deze aarde, brengt ons dichter bij onze Schepper”, zegt bisschop Gerard de Korte, voorzitter Laudato Si’ Alliantie Nederland. “Het is goed om ook in de kerk bezig te zijn met deze thema’s. De Scheppingsperiode is daarvoor uitermate geschikt.”

Het thema verwijst naar de noodzaak van verduurzaming, natuurherstel en redding. De rijkdom aan planten- en diersoorten gaat door toedoen van de mens sterk achteruit. Door samen te bidden, vieren en veranderen, werken we aan een leefbare aarde en toekomst voor alles wat ademt en leeft.

Zoeken naar biodiversiteit

De gids bevat liturgieën voor vijf zondagen en de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september), maar geeft ook tal van ideeën om gesprekken aan te gaan in de parochie en samen te zorgen voor de natuur. Daan Savert, van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, werkte samen met collega’s van Ecokerk Vlaanderen aan deze inspiratiegids. Savert: “Bij het werken aan dit liturgische materiaal viel het me op dat je voor het thema biodiversiteit gewoon de Bijbelteksten van het kerkelijk leesrooster kunt volgen. Dan zie je keer op keer hoe groot Gods liefde is voor alles wat ademt en leeft. Je hoeft er in de Bijbel absoluut niet geforceerd naar te zoeken.” Savert: “Ik hoop dat deze teksten, liederen en gebeden mensen in beweging en tot verwondering brengen!”

Achtergrond

Al sinds 1997 wordt van 1 september tot 4 oktober de schepping gevierd. Het idee is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken en is inmiddels een initiatief van alle christelijke kerken. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. Sindsdien houdt de paus jaarlijks een lezing voor deze dag van gebed en worden wereldwijd in veel kerken en gemeenschappen gebedsvieringen voor de schepping gehouden.

De inspiratiegids en lezing van de paus zijn gratis te downloaden via de website van Laudato Si’ Alliantie Nederland.

Gerelateerde nieuwsberichten