Disclaimer

voor minderbroedersfranciscanen.net

Op deze pagina vindt u de disclaimer van minderbroedersfranciscanen.net, zoals deze beschikbaar is gesteld door de provincie van de minderbroeders franciscanen in de Lage Landen (hierna te noemen: minderbroeders franciscanen). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Delen van berichten via social media is wel toegestaan.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de minderbroeders franciscanen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust, tenzij expliciet anders aangegeven, bij de minderbroeders franciscanen.

Geen garantie op juistheid
Voor eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de minderbroeders franciscanen te mogen claimen of te veronderstellen.

De minderbroeders franciscanen streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De minderbroeders franciscanen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl