Dagbericht 2: Support uit de franciscaanse familie

broederlijk en zusterlijk bezoek

We openen de dag met gebed en bezinning in de kapel. Er is ruime tijd om stil te staan bij enkele teksten uit ‘Fratelli tutti’ van Paus Franciscus: “… de wereld is van iedereen…”

Vandaag hebben we gasten op het kapittel: Angela Holleboom osc, Adri Geerts ofm cap (VL), Michiel van Kooten ofm conv NL, Piet-Hein van der Veer ofm cap (NL) en Theo Reuling ofs (NL). Heel fijn deze support uit de franciscaanse familie! Provinciaal Theo heet de gasten in het bijzonder welkom. En hij noemt de afwezige broeders, aan wie we een kaart sturen. En zo zitten we met 34 aanwezigen rond de tafel. Henk van Hout, gespreksleider, leidt ons kapittel al voor de zevende(!) keer.

Er kwamen geen opmerkingen op het verslag van de voorbereidende kapittelvergadering, zodoende werd het een hamerstuk.

Terugblik van de Nederlandse en Vlaamse besturende broeders
Een samenvatting van de ervaringen over de afgelopen drie jaren van de minister-provinciaal, de custos, de viceprovinciaal, de raadsleden (van de custodie) en de bestuursleden (van de provincie).

Het zijn jaren van krimp en smalle marges in onze broederschap(pen). De marges zijn zo klein dat je je niet kunt permitteren om verkeerde besluiten te nemen. En de nieuwe provincie zal zich hier en daar opnieuw moeten uitvinden.

De samenwerking in het bestuur en ook de bezinningsdagen van het bestuur zijn pittige maar ook heel broederlijke ervaringen geweest. Met veel ontvangen steun van de gardiaans. We zijn ook heel content met de nieuwe werknemers Wilmer Smeenk en Els Bouman. Bijzondere dank gaat uit naar de broeders die geholpen hebben bij de eenwording.

Markante momenten zijn het sluiten van de Heerlense en Nijmeegse communiteiten, het gemeenschappelijke project in ’s-Hertogenbosch dat ingrijpende gevolgen had voor met name Amsterdam, en natuurlijk de Coronacrisis (die ook digitale voordelen had). Reizen naar broeders in het buitenland waren helaas vaak niet mogelijk. Ook de situatie rond de zorg voor het Hl. Paterke in Hasselt vraagt bijzondere aandacht.

Maar er waren ook mooie dingen: inkledingen en professies, diaken- en priesterwijdingen. De broederlijke contacten springen er bij de provinciaal en custos positief uit.

De broeders in Vlaanderen zijn gerust over de eenwording met de Nederlandse broeders. Gemiddeld zijn de broeders in Vlaanderen wel tien jaar ouder dan de Nederlandse broeders.

Een broeder van de custodieraad vraagt zich af of we wel voldoende de invloed van de secularisatie op ons leven beseffen.

Jan van den Eijnden noemen we even persoonlijk. Hij kijkt terug op zijn achtste triënnium in het bestuur en hij is daarmee absolute recordhouder in 170 jaar. Hij krijgt applaus!

‘Snoeien om te groeien’ blijft een mooi devies. We worden kleiner en ouder, maar we verdwijnen niet! Enkele broeders geven nog aan of ze wel of niet herkiesbaar zijn voor het nieuwe bestuur. Al bij al een heel broederlijke en af en toe ontroerende uitwisseling.

Vice-provinciaal Wim Pot steekt de kapittelkaars aan. Op de achtergrond moderator Henk van Hout (l) en minister-provinciaal Theo van Adrichem.

Daniël De Rycke, inmiddels oud-custos van Vlaanderen.

Bestuursverslag Vlaamse custodie
Hoofdaandacht gaat daarin naar het proces van eenwording en de ouderenzorg. TAU Vlaanderen blijft een belangrijk aandachtspunt. ‘De Band’ werd opgeheven, maar ‘Handdruk’ is nu het contactblad voor de franciscaanse familie in Vlaanderen. In Mediant verscheen een verslag over 9 jaar custodie van de hand van custos Daniël. Ook de 17 alleenwonende broeders vragen tijd en aandacht.

Bestuursverslag Nederlandse provincie
Er wordt gevraagd naar de betrokkenheid op de samenleving. Dat loopt het sterkst via de communiteiten. Ook de communicatie over de communicatie is even een gesprekspuntje 😊. Verder wisselen we van gedachten over eventueel meer financiën beschikbaar te stellen om jongere mensen (leken) te betrekken bij projecten om onze spiritualiteit uit te dragen. Dat is een wederzijdse verrijking voor hen en voor ons. Alle Vlaamse engagementen zijn financieel langlopend gegarandeerd. Dat geldt ook voor de ouderenzorg.

Gast Theo Reuling OFS houdt een pleidooi voor een landelijke geestelijk assistent voor de OFS Nederland.

Aanbevelingen en besluiten kapittel 2019 en status provinciae
De aanbevelingen en besluiten vanuit het vorige kapittel (2019) zijn allemaal uitgevoerd, zodoende waren en geen opmerkingen. Eén naam en enkele getallen worden gecorrigeerd op de Status Provinciae. Dat is het overzicht van leeftijden, overlijdens, intredes, uittredingen van de afgelopen jaren én de prognoses voor de toekomst. Alsmede ook een overzicht van de gardiaans en vicarissen (en in het eerste geval in welke van hun maximaal drie periodes ze zitten).

Een nieuw ‘WIJ’ met twee longen in één lichaam

Een kapitularis in een deelgroepje

Samenwerking Nederland – Vlaanderen en de toekomst van de nieuwe provincie
Na de middagmaaltijd spreken we in vier kleine groepen broeders en de gasten in een groep onder elkaar over deze samenwerking en beoogde toekomst. Dat levert een waaier aan goede ideeën op onder te verdelen in enkele onderwerpen:

Ontmoeting (toegroeien naar een nieuw ‘Wij’ met twee longen in één lichaam, het accent op informele ontmoetingen als provinciedagen, communiteits-uitstapjes, koffie gesprekken organiseren). Structureel gardiaansoverleg met bestuur en provinciemedewerkers. Reizen zal meer nodig zijn en zal meer van de Nederlandse broeders moeten komen.
Enkele groepen pleiten voor twee Vlamingen in het bestuur, met daarvan één bestuurslid als contactpersoon voor met name de alleenwonende broeders in Vlaanderen en (het behoud van) een secretariaatsplek.

Over onze projecten worden er meerdere opmerkingen gemaakt: zoek het niet in overbelasting van broeders, kom tot verlichting en durf loslaten. Kijk ook naar de mogelijkheden rond TAU Vlaanderen en trek jongeren/leken aan om ons te ontlasten.

Voor de nieuwe provincie is natuurlijk de (vegetarische) hamvraag: waar ga je voor? Afbouwen? Nieuw élan hooghouden? Durf je keuzes te maken? Hoe waarborg je de gelijkwaardigheid tussen de broeders in Nederland en Vlaanderen? Wat kunnen we leren van de Jezuïeten en Salesianen die in Vlaanderen en Nederland al zijn samengegaan? Hoe werken we samen met TAU Vlaanderen en de Franciscaanse Beweging in Nederland?

Kortom ideeën en aandachtspunten genoeg en de agendacommissie zal er een aantal aanbevelingen over formuleren op het eind van het kapittel.

Verslaglegger Ariejan Kuin (de ambtelijk secretaris van het bestuur) werkt in de pauze hard door aan het officiële kapittelverslag.

Wilmer Smeenk, hoofd van de administratie

Eucharistieviering met de aftredende besturen
De middag sluiten we af in de kapel met een Eucharistieviering, verzorgd door de beide aftredende besturen. Indrukwekkend hierin is altijd weer de vraag om vergeving voor de fouten die de bestuursleden en ook de andere broeders hebben gemaakt. En we vallen stil bij de namen van alle broeders die in Nederland en Vlaanderen sinds het vorige kapittel zijn overleden. We hebben in drie jaar tijd 47 broeders aan zuster Dood moeten afgeven. Hun namen klinken in de kapel en we bidden zingend om ontferming.

Financiële avond
De avond staat in het teken van informatie over de jaarrekening van 2021, deskundig ingeleid en toegelicht door Wilmer Smeenk, hoofd van onze administratieve dienst, onder het toezicht van de ‘meester’ (aldus, Wilmer Smeenk) br. Piet Meesters, sinds bijna mensenheugenis de broeder van de financiën in Vlaanderen.

De jaarrekening 2021 wordt door het kapittel vastgesteld. Er wordt decharge verleend aan het bestuur van de voormalige Nederlandse provincie. Het oudste kapittellid van de broeders die niet in bestuur en raad zaten, Herman de Kruis, bedankt alle afgetreden leden en vroeg om applaus. Hierop werd geantwoord met een klaterend applaus van de kapittelbroeders.

Dagsluiting
In de kapel geven we ook deze dag biddend en zingend terug aan God.

Fer van der Reijken

In een dankviering, waarin de custos en de vice-provinciaal voorgingen nam het oude bestuur (zowel definitorium als custodieraad) afscheid. Zij zaten op de eerste rij: vlnr: Piet Meesters, Jan ter Maat, Marcel Huysentruyt, Piet Bots, Ben Bolmer, Theo van Adrichem, André Jansen en Jan van den Eijnden.

Gerelateerde nieuwsberichten