Vol vertrouwen het zaligverklaringsproces in

Een update voor br. Ben van Bronkhorst

Van het dicasterie van Zalig- en Heiligverklaringen in Rome ontvingen we een schrijven. Vandaar dat ik u hoopvol kan melden dat al antwoord kwam via een schrijven van 19-12-2023 op het verzoek om een ‘verklaring van geen bezwaar’ van mgr. De Korte van ’s-Hertogenbosch d.d. 27-11-2023 . Daarin wordt melding gemaakt van de start van het proces in 1960. De toenmalige Congregatie voor de Geloofsleer heeft op 14 september 1974 reeds een ‘nihil obstat’ verleend. Daarom mag nu het proces officieel worden hervat.

Het Vaticaan

Velen delen de ‘hernieuwde’ gastvrijheid

Eisen zijn:

a. de benoeming van twee theologisch deskundigen die gepubliceerde geschriften van Everardus onderzoeken. Van hem zijn geen geschriften; daarom vervalt deze eis.

b. de benoeming van een geschiedkundige commissie die historische documentatie verzamelt van de faam van heiligheid en tekenen van de Dienaar Gods en daarover verslag maakt. Deze commissie is reeds benoemd door de bisschop.

c. de benoeming van een kerkelijke rechtbank die getuigen hoort over de faam van heiligheid en de tekenen van de Dienaar Gods; daarnaast ondervraagt zij de leden van de historische commissie. De rechtbank is ook al benoemd.

Formeel zijn we nu in het proces voor 100% gedekt door Rome en kunnen we verder om broeder Everardus EERBIEDWAARDIG te laten verklaren. Voor een zaligverklaring is een officieel erkend wonder nodig; een wonder waarbij een medisch dossier aanwezig is en waarvan door een deskundige is gezegd dat het een onverklaarbare gebeurtenis is.

Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht aan everardus@minderbroedersfranciscanen.net

Br. Ben van Bronkhorst

Gerelateerde nieuwsberichten