Facetten van franciscaanse spiritualiteit

Verkondigen gaat in woorden én daden

In de serie ‘Bron’ belicht Ben van Bronkhorst steeds een facet van de franciscaanse spiritualiteit, geïnspireerd door een van de Wijsheidsspreuken van Franciscus. Bij het thema ‘verkondigen’: Spreuk 20,1-2.

Gelukkig de religieus die alleen maar geluk en blijdschap vindt in de allerheiligste woorden en werken van de Heer en daarmee vreugdevol en blij de mensen tot Gods liefde brengt

~ Franciscus van Assisi

In het ‘Testament’ van Franciscus lezen we dat de Heer hem heeft geopenbaard te leven naar het model van het heilig evangelie. Daar vinden we de allerheiligste woorden en werken van Jezus Christus. Gelukkig is dus ieder (en niet alleen de religieus) die in de Schrift, in het evangelie, geluk en vreugde vindt en die boodschap met een blij gemoed aan anderen verkondigt, zodat ook de ander deelgenoot wordt van Gods liefde.

Nu denken we bij verkondigen meestal aan woorden, aan de preekstoel of de zeepkist in het Londense Hyde Park. Het getuigen van een boodschap heeft echter ook alles te maken met daden, met doen en in praktijk brengen van dat wat woorden in jou teweeg brengen. Als je geïnspireerd bent door de woorden van Jezus en je laat leiden door datgene wat Hij je heeft voorgedaan, leef je naar Zijn model en daarmee breng je in woord en daad vreugdevol en blij mensen naar Gods liefde.

Mensen die begeesterd zijn kunnen vaak hun mond niet houden; waar het hart vol van is, loopt de mond van over! En dus getuigen ze in gloedvolle preken, redevoeringen of speeches van het haast onbevattelijke dat hun hart beweegt. Anderen getuigen liever in daden: vol enthousiasme gaan ze aan de slag en zijn dan nauwelijks te stoppen omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze zo het best kunnen getuigen van de goede boodschap die in hen leeft.

Verkondigen is dus getuigen, in woorden, van het vleesgeworden evangelie. En in daden van de mensgeworden blijde boodschap, die zo werkelijkheid wordt. Gelukkig ben je als je dat in praktijk kunt brengen.

Ben van Bronkhorst ofm


Dit artikel verscheen eerder in het magazine Minderbroeders Franciscanen, nr. 3, 2023.

Gerelateerde nieuwsberichten