Op zoek naar een wonder

voor broeder Everardus

Zoals u waarschijnlijk weet is voor het zaligverklaringsproces van ons Bruurke een wonder nodig. Wij kregen de vraag waar zo’n wonder precies aan moet voldoen. Vandaar dat we dat hier willen toelichten.

Welk kaarsje hoort straks bij het wonder?

Twee type wonderen
Er komen twee type wonderen in aanmerking: of er moet op voorspraak van in ons geval ons Bruurke ergens ter wereld vrede worden gesticht of er moet op voorspraak van het Bruurke een wonderbaarlijke genezing plaatsvinden. Andere verhalen – koop of verkoop van een huis, wonderlijke ontmoetingen in en om de kapel, enzovoorts – die wij wel eens horen, zijn zeker ‘wonderlijk’ te noemen, maar zullen niet als hèt wonder geaccepteerd worden.

In bijna alle gevallen van zalig- en heiligverklaringsprocessen gaat het in de praktijk om zo’n medisch wonder. Daarmee wordt bedoeld dat als iemand op voorspraak van ons Bruurke bidt er bij hem- of haarzelf of iemand anders genezing plaatsvindt. De genezene zelf moet dit als wonder beschouwen. Daarnaast moeten er drie artsen bereid zijn om te verklaren dat ze het gebeurde medisch niet kunnen verklaren. Daarna kan het aan het bisdom worden voorgedragen als mogelijk wonder.

Het bisdom vraagt de drie artsen officieel te getuigen voor een kerkelijke rechtbank. Als de bisschop akkoord gaat, stuurt hij het wonder naar Rome en ook daar moeten de drie artsen getuigen. Als ook het Vaticaan het wonder erkent, is aan deze belangrijke voorwaarde voor het zaligverklaringsproces voldaan.

Bemoeilijken
Zo klinkt het nog relatief eenvoudig, maar er zijn echter enkele zaken die het erkennen van mogelijke wonder bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken:

(1) het moet daar waar het mogelijke wonder plaats heeft gevonden onderzocht worden door het plaatselijke bisdom. Dus stel dat iemand ervan overtuigd is dat hij of zij genezen is op voorspraak van het Bruurke terwijl deze persoon in Arnhem verbleef, dan is het aan het aartsbisdom Utrecht dit te onderzoeken. Maar dus ook als deze persoon in Paramaribo of Jakarta verbleef, dan zal het wonder onderzocht moeten worden door het bisdom Paramaribo respectievelijk het aartsbisdom Jakarta. Dat plaatselijke bisdom moet dan dus een kerkelijke rechtbank speciaal hiervoor oprichten.

(2) Er moet geen arts zijn die zegt het wèl te kunnen verklaren. Zelfs als er drie artsen zijn die het mogelijke wonder steunen, dan moet er niet alsnog een arts opstaan die het wel kan verklaren. Dan is het alsnog van tafel.

(3) De tijd tussen het gebed en de verhoring moet echt kort zijn. Dan hebben we het eerder over uren of dagen dan weken of maanden. Anders wordt het heel lastig het ene voorval (gebed) aan het andere (de genezing) te koppelen.

(4) Het mag niet onduidelijk zijn aan wiens voorspraak het gekoppeld kan worden. Dat wil zeggen: wanneer er niet enkel op voorspraak van het Bruurke, maar bijvoorbeeld ook op voorspraak van moeder Maria of een andere heilige of zalige is gebeden, dan maakt het al geen kans meer. Dan is namelijk niet vast te stellen of het Bruurke of de ander heeft geholpen.

(5) De genezene moet bereid zijn mee te werken aan onderzoeken, tenzij hij/zij inmiddels overleden is (de doodsoorzaak moet wel niets met de klachten die door het wonder opgelost waren van doen hebben). Een gezwel dat onverklaarbaar verdwenen is, maar weken of maanden later weer terugkeert is ook onvoldoende als wonder.

(6) De genezene of diens nabestaanden moeten bereid zijn gehoord te worden door en te getuigen voor een kerkelijke rechtbank;

(7) De genezene moet inzage te geven in het medisch dossier, anders kunnen artsen immers geen verklaring afleggen.

Zo ziet u maar, aan het zoeken naar een wonder zijn nog een hoop haken en ogen en vooral voorwaarden verbonden. We kennen inmiddels enkele van zulke verhalen, maar door omstandigheden kan er niet aan alle voorwaarden worden voldaan, waardoor we er niet mee verder kunnen.

Nu u weet wat we zoeken… helpt u mee zoeken? Heeft u een verhaal wat hier bij past of kent u iemand die zo’n verhaal kent: neemt u dan contact op met onze vicepostulator broeder Ben van Bronkhorst ofm via everardus@minderbroedersfranciscanen.net.

Br. Hans-Peter Bartels ofm

Broeder Everardus, onze kandidaat-zalige

Gerelateerde nieuwsberichten