Op franciscaans verzoek:

Volle aflaat bij meditatief verwijlen bij kerststal

Ter gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de kerststal van Greccio kunnen gelovigen een volle aflaat verkrijgen door een bezoek af te leggen aan een kerststal in een franciscaanse kerk, waar ook ter wereld. Dat is door de Apostolische Penitentiarie bepaald op verzoek van de franciscaanse familie.

Heilige Franciscus spreek voor ons ten beste zodat we met een zuiver hart de schoonheid van de menswording van Gods Zoon kunnen aanschouwen

De periode waarin de aflaat kan worden verkregen, loopt van 8 december (hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis) tot 2 februari 2024 (feest van de opdracht van Onze Heer Jezus Christus in de tempel).

Gelovigen dienen daartoe in gebed voor de kerststal stil te vallen. Daarnaast dienen zij de gebruikelijke voorwaarden voor het verkrijgen van een aflaat in acht te nemen: sacramentele biecht, eucharistische communie en gebed voor de intenties van de paus. Verder, zo stelt de Apostolische Penitentiarie, is het noodzakelijk om vroom deel te nemen aan de jubelriten, of in vrome meditatie enige tijd te verwijlen bij de kerststal, eindigend met het Onze Vader, de geloofsbelijdenis en de aanroeping van de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef en de heilige Franciscus van Assisi.

De aflaat is verleend op verzoek van de franciscaanse familie die daartoe afgelopen voorjaar een petitie indiende bij de paus, om zo “de geestelijke vernieuwing van de gelovigen te bevorderen en het leven van de genade te vergroten”.

Gebed

Aanroeping van de Heilige Familie en de heilige Franciscus kan door middel van het volgende gebed:

O goede Jezus, bij het aanschouwen van deze kerststal vraag ik u om de genade van vergeving van mijn zonden. U bent de zon die van boven opkomt, vlees geworden om degenen te verlichten die in duisternis en de schaduw van de dood leven. U heeft zich onder ons een thuis gemaakt en van ons gehouden tot het punt dat u uw leven voor ons gaf. U bent niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Geef me de genade van oprecht berouw en de nederigheid om mijn zwakheid te erkennen. Geef mij geloof in uw barmhartigheid en vernieuw in mij de vreugde van uw redding.

Maria, Moeder van Jezus en Moeder van de Kerk, leer ons de vreugde van de nederigen en van hen die geloven in de beloften van de Heer. Help ons om de grootheid te verkondigen van de God die onze lijdende mensheid begeleidt en redt. U bent de dageraad van een nieuwe schepping, die als maagd Kerk zijt geworden, de Moeder van genade en barmhartigheid. Luister naar onze smeekbede met de tederheid van uw onbevlekte hart.

Heilige Jozef, rechtvaardige en trouwe dienaar van de Heer. U bent een heilige en genereuze verzorger. Ontneem ons, verdwaalde pelgrims op zoek naar het ware vaderland, niet uw zorg. Bescherm de Kerk tegen de valstrikken van de boze en leer ons te vertrouwen op Hem die zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om ons te verlossen van zonde, kwaad en dood.

Heilige Franciscus van Assisi, u die Christus zo arm en nederig liefhad dat u in Greccio, met geloof en toewijding, de nacht van zijn geboorte in Bethlehem wilde herbeleven, spreek voor ons ten beste zodat we met een zuiver hart de schoonheid van de menswording van de Zoon van God kunnen aanschouwen en de zoetheid van zijn blik die ons tot een nieuw leven roept. Amen.


Bron: ofm.org

Gerelateerde nieuwsberichten